Kursy

Open Water Diver Max Depth 18 m

 1. Kurs nurkowania przeznaczony dla osób, które zamierzają zostać płetwonurkami i planują bezpieczne nurkowanie ze sprzętem SCUBA. 
 2. Program zapewnia wszechstronny trening. Szczególny nacisk kładziemy na wiedzę merytoryczną i umiejętność wykorzystania jej w praktyce podczas nurkowania. U naszych kursantów rozwijamy poczucie pewności i odpowiedzialności, które są niezbędne, by rozpocząć przygodę z nurkowaniem i móc bezpiecznie odkrywać piękno podwodnego świata.
 3. Celem kursu jest zakwalifikowanie nurka do nurkowania z zapewnionym wsparciem powierzchniowym, bez konieczności przystanków dekompresyjnych w wodzie. Po ukończeniu kursu będzie on przygotowany do nurkowania w warunkach podobnych lub lepszych od warunków, w których odbywa się kurs.
 4. Ukończenie kursu Open Water Max Depth 18 m uprawnia kursanta do nurkowania na wodach otwartych do głębokości 18 metrów z płetwonurkami posiadającymi podobne bądź wyższe kwalifikacje. W czasie takiego nurkowania nie jest wymagana obecność Divemastera, Asystenta Instruktora ani Instruktora.

Cena kursu: 1900 zł 


Advanced Open Water Diver Max Depth 30 m

 1. Program przeznaczony dla nurków IANTD Open Water/ Recreational Rebreather Diver.
 2. Jest to kurs nurkowania średniego poziomu kontynuacji edukacji, dzięki któremu nurek może nabrać większego doświadczenia i obycia w środowisku wodnym podczas nurkowania pod nadzorem.
 3. Ukończenie kursu Advanced Open Water Diver Max Depth 30 m uprawnia nurka do nurkowania w akwenach otwartych na głębokość do 30 metrów.

Cena kursu: 1200 zł


Enriched Air Nitrox Diver 40%

 1. Kurs przeznaczony dla nurków rekreacyjnych.
 2. Celem kursu jest przekazanie nurkom umiejętności, dzięki którym będą oni mogli nurkować przy wykorzystaniu mieszanin oddechowych bezpieczniejszych niż powietrze, przy nurkowaniach na głębokości 12-40 metrów.
 3. Czas pobytu pod wodą można wydłużyć dzięki korzystaniu z tabel do nurkowania na wzbogaconym powietrzu IANTD EANx. Konserwatyzm można zwiększyć także stosując komputery i tabele powietrzne podczas nurkowania na mieszankach EANx.

Cena kursu: 800 zł

Deep Diver Max Depth 39 m

 1. Kurs nurkowania głębokiego przeznaczony dla nurków, którzy planują nurkowanie na powietrzu do głębokości 39 metrów, co stanowi granicę dla nurkowań rekreacyjnych.
 2. Celem szkolenia nurkowego jest zdobycie przez nurków wiedzy i umiejętności do głębokiego nurkowania. W ramach kursu prowadzony jest odpowiedzialny trening, który obejmuje poszerzenie umiejętności teoretycznych i umiejętności praktycznych. Kurs nurkowania poszerza także umiejętność planowania bezpiecznych nurkowań głębokich, doboru odpowiedniego sprzętu i rozwiązywania sytuacji problemowych. Tego typu szkolenia nurkowe to także pierwsza pomoc podwodna.

Cena kursu: 1200 zł

 

Advanced EANx Diver Max Depth 40 m

 1. W kursie rozszerzana jest wiedza w zakresie wykorzystywania mieszanin oddechowych EANx podczas nurkowań sportowych. 
 2. Podczas kursu rozwijamy umiejętności nurkowe oraz umożliwiamy możliwość pogłębienia zagadnień, które wiążą się z nurkowaniem na mieszankach EANx. 
 3. Ukończenie kursu uprawnia nurków do nurkowania głębokiego z użyciem mieszanek gazowych EANx (nurkowanie do głębokości 40 m), a także do wykonywania przystanków dekompresyjnych (do 15 minut).

Cena kursu: 2500 zł

 

Rescue Diver 

 1. Kurs pogłębia wiedzę z zakresu bezpieczeństwa nurkowania, a także z zakresu ratownictwa nurkowego. W ramach kursu rozwijane są umiejętności dotyczące samoratownictwa oraz pomocy partnerowi nurkowemu. Szczególnie dogłębnie omawiana jest tu pierwsza pomoc w sytuacjach, na które mogą narażać nurka różne wyjazdy nurkowe.
 2. Kurs przeznaczony dla osób posiadających stopień IANTD Advanced Open Water Diver (lub równoważny poziom certyfikacji) oraz posiadających zalogowane co najmniej 10 nurkowań.
 3. Niezbędna jest licencja IANTD Oxygen Administrator (lub równoważna), a także licencja IANTD Diving First Aid (lub równoważny poziom certyfikacji).

Cena kursu: 1200 zł

 

Dry Suit Diver

 1. Celem szkolenia nurkowego jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących korzystania z suchych skafandrów, a także dotyczących ich konserwacji i serwisowania. 
 2. W ramach kursu nurek dowiaduje się, jak radzić sobie ze specyficznymi sytuacjami awaryjnymi, które mogą zdarzyć się podczas nurkowań w suchym skafandrze, a także na czym polega wówczas pierwsza pomoc. 
 3. Ukończenie kursu równoznaczne jest z uzyskaniem specjalizacji IANTD Dry Suit Divers.

Cena kursu: 800 zł

 

Junior Open Water Diver Max Depth 18m 10-11 lat

 1. Kurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-11 lat. 
 2. W ramach kursu przyszły nurek otrzymuje wszechstronny trening, dzięki któremu będzie mógł bezpiecznie nurkować z użyciem sprzętu SCUBA. 
 3. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę teoretyczną i umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Kursant wyrabia podstawowe umiejętności, a także rozwija poczucie pewności i odpowiedzialności pod wodą, dzięki czemu jego późniejsza przygoda z podwodnym światem będzie bezpieczna. 
 4. Po ukończeniu kursu zyskuje się uprawnienia do nurkowania w wodach otwartych do głębokości nieprzekraczającej 12 metrów wraz z nurkami posiadającymi podobne lub wyższe kwalifikacje, bez konieczności nadzoru Instruktora.
 5. Ukończenie kursu kwalifikuje kursanta do nurkowania z zapewnionym wsparciem powierzchniowym w warunkach zbliżonych do warunków szkolenia lub w warunkach lepszych od nich.

Cena kursu: 1900 zł


Diver First Aid 

 1. Kurs przeznaczony jest dla:
  1. Kandydatów, którzy ukończyli 12 lat i otrzymali zgodę rodziców lub opiekunów (kwalifikacja nurka juniora).
  2. Kandydatów, którzy ukończyli 15 lat i otrzymali zgodę rodziców lub opiekunów (kwalifikacja nurka).
  3. Kandydatów, którzy ukończyli 18 lat. Zgoda rodziców lub opiekunów nie jest wymagana.
 2. W ramach kursu zdobywa się wiedzę, jak postępować w przypadku wypadków nurkowych lub wystąpienia urazów/obrażeń powstałych podczas nurkowania. Omawiana jest tu szczegółowo pierwsza pomoc.

Cena kursu: 600 zł

 

Public Safety Diver 

 1. Kurs przeznaczony dla nurków, którzy w ramach pracy zawodowej muszą wiedzieć, na czym polega poszukiwanie i wydobywanie zatopionych przedmiotów i rzeczy. Celem kursu jest wyszkolenie kursantów do swobodnego działania w wodach o ograniczonej widoczności. W ramach kursu przedstawiane są usystematyzowane metody poszukiwawcze, które umożliwiają odzyskiwanie dowodów zanurzonych w wodzie (głębokość do 30 metrów), by móc wykorzystać je w sali sądowej.
 2. Aby przystąpić do kursu kandydat musi spełniać jedno z poniższych wymagań:
  1. Być funkcjonariuszem policji.
  2. Być strażakiem.
  3. Być członkiem organizacji paramilitarnej.
  4. Pracować w zespole bezpieczeństwa publicznego.
  5. Pracować w profesjonalnym zespole ratowniczym.
 3. Przystąpienie do kursu wymaga ukończenia 18 lat (uzyskanie kwalifikacji nurka) i posiadania kwalifikacji IANTD Rescue Diver lub równoważnego poziomu licencji. 
 4. Program i zasady szkolenia:
  1. W ramach kursu odbywać będą się zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  2. W przypadku, gdy kursant korzysta z Zeszytu Ćwiczeń Studenta przeznaczonego do kursu, nie ma obowiązku korzystania z prezentacji przeznaczonej dla szkolenia. Istotne jest, by przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant opanował cały materiał szkolenia i wypełnił sprawdzające wiedzę testy.
  3. Teoria dotyczy technik bezpiecznego nurkowania i analizy środowiska, a także metod postępowania w miejscu przestępstwa. Omawiane są metody bezpiecznego poszukiwania i wydobywania zatopionych przedmiotów i rzeczy.
  4. Ćwiczenia praktyczne wykonuje się aż do momentu ich prawidłowego opanowania przez kursanta. W ramach ćwiczeń praktycznych przewidziano naukę praktycznego zastosowania teorii, która znajduje się w prezentacji IANTD, znajdującej się w IANTD Public Safety Diver Student Kit. Zajęcia praktyczne obejmują nurkowanie w wodach ograniczonych (warunki basenowe) oraz nurkowanie w wodach otwartych. 
 5. Kursanci muszą zdać egzamin Programu IANTD Public Safety Diver i uzyskać wynik z co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. 
 6. Kurs może być ukończony po zrealizowaniu sześciu nurkowań ze sprzętem SCUBA. 
 7. Należy spełnić wymagania sprzętowe, które określone są w Ogólnych Standardach IANTD dla Programów Sportowych z uzupełnieniem o dwa niezależne narzędzia tnące.

Cena kursu 2800 zł


CCR Evolution Diver – techniczny nurek 

 1. Kurs przeznaczony jest dla zaawansowanych nurków rekreacyjnych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w używaniu podstawowych technologii nurkowania na głębokości do 21 metrów w obiegu zamkniętym (CCR), bez dekompresji oraz przy maksymalnym PO2 o wartości 1,2.
 2. Kurs nurkowania może być także traktowany jako szkolenie podstawowe do nurkowana na obiegu otwartym, w połączeniu z kursem OWD. Wówczas nurkowanie OC zastępujemy nurkowaniem CCR.
 3. Do kursu nurkowania CCR Evolution Diver może przystąpić kandydat, który ukończył 18 lat.
 4. Jeśli nurek posiada licencję OW Deep Diver jest uprawniony do nurkowania podczas szkolenia na głębokość do 30 m.

Cena kursu: 3000 zł

 

Ice Diver Specialty

 1. Kurs przeznaczony jest dla wykwalifikowanych nurków, którzy posiadają następujące kwalifikacje:
  1. IANTD Advanced Open Water Diver (lub równoważny) 
  2. IANTD Dry Suit Diver.
 1. W ramach kursu kandydat nabywa praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne nurkowanie podlodowe. Kurs wyrabia ogólną świadomość zagadnień i zagrożeń, które wiążą się z nurkowaniem w środowisku podlodowym.

Cena kursu: 1200 zł

 

OPEN WATER SIDEMOUNT DIVER

 1. Celem kursu Sidemount jest szczegółowe zapoznanie nurków z technikami oraz sprzętem niezbędnym przy nurkowaniu w konfiguracji bocznej (Sidemount). Podczas kursów Sidemount nacisk kładzie się również na nastawienie mentalne kursantów, a także nauczenie ich biegłego składania sprzętu i korzystania z niego w różnych warunkach.
 2. Ukończenie kursu Sidemount równoważne jest z nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie technik, które umożliwiają bezpieczne nurkowania w wymaganej konfiguracji bocznej.

Cena kursu: 1200 zł

 

DIVEMASTER

Assistant Instructor 

Cel szkolenia:

 1. Kurs ma zapewnić odpowiedzialny trening osobom, które planują nadzorować nurkowanie innych nurków IANTD.
 2. Uwzględniono tutaj następujące programy: 
  1. IANTD Open Water Diver, 
  2. IANTD Advanced Open Water Diver, 
  3. IANTD EANx Diver 
  4. Rescue Diver. 

Wymagania wstępne:

 1. Posiadane certyfikaty CPR i / lub Oxygen Provider muszą być aktualne i nie mogą być starsze niż 2 lata. Rekomendowane jest ponadto posiadanie kwalifikacji w dwóch opcjonalnych Programach Specjalizacyjnych IANTD. 
 2. IANTD Rescue Diver (lub równoważny); II. IANTD EANx Diver (lub równoważny), a także Programy First Aid, CPR i Oxygen Administrator można realizować równolegle ze szkoleniem na Divemastera. Należy jednak zaznaczyć, że godziny treningów wykonywanych w ramach tych kursów nie są wliczane do wymaganego minimum kursu Divemaster. Jeśli wszystkie wymagania wstępne są spełnione, Program Rescue Diver może być realizowany podczas kursu na poziom Divemastera – wówczas godziny tego szkolenia będą zaliczone do całkowitej liczby 40 godzin kursu Divemaster.  
 3. IANTD Rebreather Rescue Diver (lub równoważny), programy First Aid, CPR oraz Oxygen Administrator można realizować równolegle ze szkoleniem na poziom Divemastera, ale godziny tych kursów nie mogą być wliczane do wymaganego minimum Divemaster. Spełniono wszystkie pozostałe wymagania wstępne, kurs Rescue Diver można realizować podczas kursu na poziom Divemastera – wówczas godziny tego szkolenia można zaliczyć do całkowitej liczby 40 godzin czasu szkolenia CCR Inspiration Classics Diver Module I CCR Class nurek 18.

 Cena kursu: 2500 zł

 

Essentials Diver I

 1. Jest to średniozaawansowany Program Specjalizacyjny Kontynuacji Edukacji Nurkowej, przeznaczony dla nurków, którzy chcą rozwinąć swoje dotychczasowe doświadczenie i udoskonalić znane dotychczas techniki nurkowe, by nurkować bezpieczniej, poprawić swoją wydajność i czuć się pod wodą pewniej i bardziej komfortowo. 
 2. Celem kursu nurkowania jest umożliwienie certyfikowanym nurkom poszerzenia umiejętności oraz zwiększenia biegłości posługiwania się zasadniczymi technikami i umiejętnościami, które poznane były podczas szkoleń IANTD. 
 3. Usystematyzowanie wiedzy i udoskonalenie posiadanych umiejętności i poznanych technik będzie przydatne w codziennej praktyce nurkowej.
 4. W ramach kursu ćwiczone są zarówno umiejętności osobiste, jak i zespołowe nurków. 
 5. Podczas kursu skupiamy się na fundamentalnych umiejętnościach nurkowych, w tym szczególnie na rozwoju umiejętności, które wiążą się z pływaniem, trymem, a także wyważaniem i technikami napędowymi.
 6. Kurs nurkowania uwzględnia opływową konfigurację sprzętu (Streamlining), a także skupia się na pierwszej pomocy, bezpieczeństwie nurkowania oraz zwiększeniu świadomości nurków w przypadku zagrożenia pod wodą.
 7. Omawiane jest rozszerzone planowanie nurkowania oraz zarządzanie gazem, a także poruszane są zagadnienia dotyczące dekompresji i minimalnych procedur dekompresyjnych.
 8. UWAGA: Kurs nie zwiększa uprawnień w zakresie dopuszczalnej głębokości nurkowań.

Cena kursu uzależniona od umiejętności nurka.

 
Self-Sufficient Diver OC  

 1. Kurs przeznaczony jest dla wykwalifikowanych nurków. Celem szkolenia jest zapewnienie im wysokiej jakości treningu samowystarczalności i samopomocy podczas nurkowań w różnych warunkach. 
 2. Aby przystąpić do szkolenia nurkowego kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:
 1. Obieg Otwarty: IANTD Open Water Diver lub równoważne
 2. Rebreather: IANTD Recreational Rebreather Diver lub równoważne
 1. Do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy:
 1. Obieg Otwarty: ukończyli 17 lat, by uzyskać kwalifikację nurka i przedstawili zgodę rodziców lub opiekunów, lub ukończyli 18 lat, wówczas zgoda rodziców lub opiekunów nie jest wymagana.
 2. Rebreather: ukończyli 18 lat, wówczas zgoda rodziców lub opiekunów nie jest wymagana.
 1. By przystąpić do kursu należy posiadać udokumentowane doświadczenie nurkowe:
 1. Obieg otwarty: dowód posiadania minimum 25 zalogowanych nurkowań.
 2. Rebreather: dowód posiadania minimum 25 zalogowanych nurkowań, z których minimum piętnaście wykonano na rebreatherze, który będzie używany podczas kursu.

Cena kursu ustalana indywidualnie